خبرونه

Beware of scams! | مراقب کلاه‌برداری باشید!

د Aaron Joseph لخوا -

All DD Academi programs are free. We never ask for payments. If someone has asked you to send payment at any point in your correspondence with them, this is a scam. Do not send any payment, and please inform us immediately.

تمام کورس ها و پروگرام های آکادمی درخت دانش رایگان هستند. ما هرگز از شما درخواست پول نمی کنیم. اگر کسی از شما خواسته است تا به او پولی بفرستید، این یک کلاهبرداری است. هیچ گونه پرداختی ارسال نکنید و لطفاً بلافاصله به ما اطلاع دهید.

CW4WAfghan and McGill University - read more. | موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان و دانشگاه مک‌گیل - بیشتر بخوانید