شمولیت در صنوف درخت دانش، برای فعلاً صرف به اساس گزینش صورت می‌گیرد. نام‌نویسی برای شمولیت به دوره‌ی بعدی صنوف درخت دانش در ماه‌ مارچ ۲۰۲۳ آغاز می‌شود.