شمولیت به صنوف درخت دانش صرف به اساس گزینش صورت می‌گیرد اکادمی درخت دانش در حال حاضر، درخواست شمولیت دخترانی که قبلاً شامل صنوف هفتم و هشتم بودند و حال قادر به ادامه‌ی تحصیل نیستند را به صنوف هفتم و هشتم می‌پذیرد. شاگردانی که علاقه‌مند به ادامه‌ی تحصیل در صنف هفتم هستند، می‌توانند این فورم را خانه‌پری کنند: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd65bqNlKmSiPz3UVtRCTzguChWAu4OwKZWiON0UWSQWoY19g/viewform

Welcome to our ESL class! We look forward to meeting you all.Skill Level: Beginner

Welcome to our ESL class! We look forward to meeting you all.Skill Level: Beginner

Introduction to the techniques and tools used in various research fields.

  • epistemology
  • protocols
  • measures
  • statistics
  • data vizualisation
  • logging
  • bibliography
  • social aspects
  • fundings


Skill Level: Advanced