شرایط استفاده


با دسترسی به این سایت، شما با شرایط استفاده به روزشده ما موافقت می‌کنید. مطالب و دیزاین وبسایت کورس‌های کتاب‌خانه درخت دانش (به جز مطالب درسی کورس‌ها) تحت حق‌التالیف یا کاپی رایت Darakht-e Danesh 2022@ قرار دارد. ممکن است اشتباهات تخنیکی، اشتباهات در اطلاعات و یا اشتباهات تایپی در مطالب در این سایت وجود داشته باشد و احتمالا بدون اطلاع قبلی به‌روزسازی شود. مطالب هر کورس، شرایط مشخص کاپی رایت مربوط به خود را دارد. در این مورد لطفا به بخش معلوماتی که در باره هر کورس ارایه می‌شود، مراجعه کنید.


قبولی شرایط استفاده

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان - کتا‌ب‌خانه درخت دانش اطلاعات، اسناد نرم‌افزار و تولیدات ( در مجموع به نام مواد یاد می‌شوند) و خدمات مختلف (خدمات) را مطابق به شرایط استفاده این سایت (شرایط استفاده) در این سایت به شما ارایه می‌کنند. با دسترسی به این سایت شما با شرایط استفاده آن موافقت می‌کنید. موسسه زنان کانادا - کتاب‌خانه درخت داشن حق تغییر شرایط استفاده را هر زمانی که مناسب ببیند، به خود محفوظ می‌دارد. استفاده شما از سایت، تابع آخرین نسخه به روزشده شرایط استفاده است که در سایت نشر گردیده و در همان زمان قابل تطبیق می‌باشد. افزون بر آن، وقتی یک خدمات و یا مواد مشخص را ا در این سایت استفاده می‌کنید، ممکن است در پهلوی مقید بودن به شرایط عمومی استفاده سایت، رهنمودها یا مقررات استفاده ویژه خود را نیز داشته باشد که به نشر رسیدده است. تمام این گونه رهنمودها در شرایط استفاده قابل مشاهده است. اگر شما از شرایط استفاده سایت تخلف می‌ورزید، صلاحیت شما در استفاده از سایت به صورت اتومات از بین می‌رود و شما باید به صورت فوری تمام موادی را که از این سایت بارگذاری و یا چاپ کرده‌اید، از بین ببرید.

اطلاعات مندرج در این سایت ممکن است نارسایی‌های تخنیکی یا اشتباهات املایی داشته باشد. این اطلاعات ممکن است بدون هیچگونه اطلاع قبلی تغییر بخورد یا به‌روزسازی شود. کتاب‌خانه درخت دانش نیز ممکن است بدون هیچگونه اطلاع قبلی به بهبود و یا تغییر منابع و یا خدماتی که در این برنامه تشریح گردیده است، دست بزند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی و نحوه استفاده از اطلاعاتی که درج می‌کنید، لطفا به حریم خصوصی مراجعه کنید.

یادداشت کاپی رایت یا حق‌التالیف

محتویات و دیزاین کورس‌های کتاب‌خانه درخت دانش (به جز از مواد کورس) کاپی رایت کتاب‌خانه درخت دانش Darakht-e Danesh 2022@ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ . شما با این امر موافقت می‌کنید که هر کدام از مطالبی را که شما روبرداشت می‌کنید، تمام شرایط کاپی رایت ذکر شده مربوط به آن را رعایت می کنید و نام کتاب‌خانه درخت دانش را به عنوان منبع ذکر می‌کنید. محتویات هیچ مطلب این سایت را تغییر داده نمی‌توانید و یا از آن برای مقاصد تجاری استفاده کرده نمی‌توانید. اگر شما می‌خواهید از مطالب این وبسایت به شکل متفاوت‌تر از آن چه که ذکر شده است، استفاده کنید؛ لطفا مستقیما با ما تماس بگیرید.

اطلاعاتی که در مورد هر مواد هر کورس ارایه می‌شود، مختص به مواد همان کورس مشخص است. برای دسترسی به اطلاعات کاپی رایت یا حق‌التالیف هر کورس، به صفحاتی که آن کورس را معرفی می‌کند؛‌ مراجعه کنید. تا جایی که ممکن است مواد کورس‌ها مجوزی دارند که مطابق به آن قابل استفاده مجدد بوده و هم چنان قابلیت سازگاری یا انطباق را دارند. وقتی از مواد کورس‌ها استفاده می‌کنید، لطفا نام کورس‌های کتاب‌خانه درخت دانش و در صورت موجودیت نام مولف و یا نهاد نشر کننده را به عنوان منبع ذکر کنید در صورتی که پرسش یا نگرانی در مورد مسایل مربوط به کاپی رایت کدام مواد کورس‌ها دارید لطفا با ما تماس بگیرید.

تمام علایم تجاری ذکر شده در این وبسایت مربوط به صاحبان مربوط شان است. هیچکدام از موارد مندرج در این وبسایت به منزله اعطای ضمنی ، استوپل یا هرگونه مجوز یا حقی مثل ثبت اختراع، علامت تجاری، حق چاپ یا سایر حقوق کتاب‌خانه درخت دانش یا منبع ثالث تلقی نمی شوند.